Stiri juridice

Categoriile de persoane fizice scutite de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate

Serviciile de natura medicala sunt indispensabile fiecarei persoane fizice. Tocmai de aceea, cunoasterea regulilor de baza in acest domeniu reprezinta un avantaj in exercitare drepturilor conferite de lege, inclusiv cu privire la sistemul asigurarilor sociale de sanatate, care reprezinta modul principal de finantare, sustinere si dezvoltare a sanatatii populatiei, printr-un pachet de servicii de baza pentru persoanele asigurate.

Conform legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, printre drepturile persoanelor asigurate se numara:

a) dreptul de a alege furnizorul de servicii medicale

b) dreptul de a fi incrisi pe lista unui medic de familie solicitat

c) dreptul de a schimba medicul de familie, sub conditia respectarii unui termen de minim 6 luni de la data inscrierii pe lista acestuia

d) dreptul de a beneficia de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu

e) dreptul de a efectua controale medicale in conditiile stabilite de lege

f) dreptul de a beneficia de servicii medicale in ambulatorii si spitale aflate in relatie

g) dreptul de a beneficia de serivicii medicale de urgenta

h) dreptul de a beneficia de serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu

Recunoscand vulnerabilitatea unor categorii sociale, Codul fiscal prevede care sunt categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate:

ART. 154 – Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate

(1) Urmatoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate:

a) copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studentii, precum si persoanele care urmeaza modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldati sau gradati profesionisti. Daca realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru aceste venituri datoreaza contributie;

b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului. Daca realizeaza venituri din cele prevazute la lit. a) sau sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aceste venituri datoreaza contributie;

c) sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;

d) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945 – 1989, cu modificarile ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 – 1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru drepturile banesti acordate de aceste legi;

e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obtinute in baza Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributia;

 g) femeile insarcinate si lauzele, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributia sau daca nivelul lunar al acestora este sub valoarea salariului de baza minim brut pe tara.  In cazul in care venitul lunar realizat depaseste nivelul salariului de baza minim brut pe tara, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta numai partea de venit care depaseste acest nivel.

(2) In cazul persoanelor aflate in situatiile prevazute la alin. (1), cu exceptia celor de la lit. c) si g), care realizeaza venituri asupra carora datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, iar totalul lunar al acestora este sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara, contributia se datoreaza asupra venitului realizat.

(3) In vederea incadrarii in conditiile privind realizarea de venituri prevazute la alin. (1), Casa Nationala de Asigurari de Sanatate transmite A.N.A.F. lista persoanelor fizice inregistrate in Registrul unic de evidenta al asiguratilor din Platforma informatica din asigurarile de sanatate, potrivit prevederilor art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata. Structura informatiilor si periodicitatea transmiterii acestora se stabilesc prin ordin comun al presedintelui A.N.A.F. si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului cod.

Abordarea infractiunilor economice

Un avocat specializat in infractiunile economice reprezinta un  mijlocitor intre scopul legii si realitatea socio-juridica in care va aflati in contextul in care activitatea dumneavoastra este reprezentata de pregnante caracteristici economice.

Apeland la serviciile juridice oferite de un avocat, demarati o initiativa concentrata pe aflarea adevarului asa cum este acesta prevazuta in Noul Cod de Procedura Penala. Cum se va intampla aceasta? Odata ce a dobandit atributiile de asistenta si reprezentare cu care dumneavoastra il insarcinati, avocatul dumneavoastra  in a asigura operativitatea dreptului dumneavoastra la aparare.

Ca simplu exemplu, redam continutul art. 240 NCP, referitor la bancruta simpla, infractiune ce are caracter economic, si a carei analiza implica dincolo de corecta identificare e elementelor obiective si subiective ce intra in componenta sa, si cunostinte temeinice care trec dincolo de granitele unor simple aspecte juridice.

Art. 240. Bancruta simpla:

 • Neintroducerea sau introducerea tardiva de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolventei, intr-un termen care depaseste cu mai mult de 6 luni termenul prevazut de lege de la aparitia starii de insolventa, se pedepsete cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
 • Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Pentru a intelege mai bine dimensiunea acestui text de lege, vom continua in spiritul dreptului comercial impunandu-se în primul rând a ști ce este insolvența, Legea 85/2014 oferind un răspuns lămuritor în art. 5, pct. 29. Astfel, insolvența este relevată ca acea stare a patrimoniului debitorului, care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile.

Demonstram astfel vasta complexitate a infractiunilor economice si atragem atentia asupra consecintelor ferme ce se pot manifesta in mod defavorabil asupra drepturilor si intereselor dumneavoastra.

Proprietatea periodica – institutie inedita in reglementarea Noului Cod Civil (NCC)

Proprietatea periodica a aparut drept creatie contractuala a entitatilor din aria turismului, prefigurata drept solutie favorabila persoanelor al caror potential financiar nu permitea cumpararea unui imobil cu destinatie de vacanta.

Conform codului civil, institutia proprietatii periodice se transpune in exercitarea succesiva si repetitiva a atributului folosintei specific dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil, in intervale de timp determinate, astfel cum prevede art. 687 din NCC.

In deschiderea abordarii privind institutia proprietatii periodice,  in niciun caz nu vorbim despre o fractionare a dreptului de proprietate, ci de o fractionare a etapelor temporale in care fiecare titular poate exercita prerogativele dreptului sau corelativ cu etapa temporala aferenta.

Fiind un aspect innovator al NCC, legiuitorul roman a acordat o atentie deosebita atat valabilitatii actelor incheiate de coproprietar, cat si drepturilor si obligatiilor coproprietarilor, in doua articole distincte, respectiv art. 689 si art. 690, al caror continut il redam mai jos.

Art. 689. Valabilitatea actelor incheiate de coproprietar:

 • In privinta intervalului de timp ce ii revine, orice coproprietar poate incheia, in conditiile legii, acte precum inchirierea, vanzarea, ipotecarea si alte asemenea.
 • Actele de administrare sau de dispozitie privind cota-parte din dreptul de proprietate aferenta unui alt interval de timp sunt inopozabile titularului cotei-parti respective. Dispozitiile art. 642 alin. (2) si art. 643 se aplica in mod corespunzator.
 • In raporturile cu tertii cocontractanti de buna credinta, actele de administrare sau de dispozitie mentionate la alin. (2) sunt anulabile.

 Art. 690. Drepturile si obligatiile coproprietarilor:

 • Fiecare coproprietar este obligat sa faca toate acele de conservare, in asa fel incat sa nu impiedice ori sa nu ingreuneze exercitarea drepturilor celorlalti coproprietari. Pentru reparatiile mari, coproprietarul care avanseaza cheltuilelile necesare are dreptul la despagubiri in raport cu valoare drepturilor celorlalti coproprietari.
 • Actele prin care se consuma in tot sau in parte substanta bunului pot fi facute numai cu acordul celorlalti coproprietari.
 • La incetarea intervalului, coproprietarul este dator sa predea bunul coproprietarului indreptatit sa il foloseasca in urmatorul interval.
 • Coproprietarii pot incheia un contract de administrare, dispozitiile art. 644 alin. (2) aplicandu-se in mod corespunzator.

Intrucat identificam materia de fata cu o ampla configurare, consideram ca in incheierea de acte juridice cu privire la proprietatea periodica este recomandat sa fi beneficiat in prealabil de serviciile unui avocat specializat in drept civil.

In situatia in care va regasiti intr-o stare de fapt conflictuala privind proprietatea periodica, un avocat specializat in drept civil va poate oferi seriviciile sale materializate in consultanta, asistenta si/sau reprezentare juridica, pentru stabilirea unei tehnici promitatoare pentru valorificarea drepturilor dumneavoastra, in directia obtinerii despagubirilor ori excluderii de la proprietate periodica.

Dreptul de trecere, ca limita a dreptului de proprietate

In vederea asigurarii unei optime exercitari a dreptului de proprietate, art. 617-620 NCC reglementeaza dreptul de trecere pentru proprietarul fondului care este lipsit de acces la calea publica.

Astfel, in situatia in care proprietatea dumneavoastra nu are acces la calea publica, puteti apela la serviciile unui avocat specializat in drept civil – consultanta juridica, asistenta juridica si/sau reprezentare juridica, pentru a intelege exact situatia de fapt si posibilitatea de a beneficia de operativitatea acestui drept, prin construirea unei abordari juridice obiective.

Redam mai departe continutul legal:

Art. 617 – Dreptul de trecere:

 • Proprietarul fondului care este lipsit de acces la calea publica are dreptul sa i se permita trecerea pe fondul vecinului sau pentru exploatare fondului propriu.
 • Trecerea trebuie sa se faca in conditii de natura sa aduca o minima stanjenire exercitarii dreptului de proprietate asupra fondului ce are acces la calea publica. In cazul in care mai multe fonduri vecine au acces la calea publica, trecere se va face pe fondul caruia i s-ar aduce cele mai putine prejudicii.
 • Dreptul de trecere este imprescriptibil. El se stinge in momentul in care fondul dominant dobandeste un alt acces la calea publica.

De multe ori, realitatea impune stabilirea dreptului de trecere prin intermediul unei actiuni in justitie. Tocmai de aceea, un avocat specializat in drept civil beneficiaza de toate inlesnirile institutionale pentru ca problemele procedurale, pornind de la introducerea in mod corect a cererii introductive de instanta, si pana la stabilire si propunerea probatoriului relevant. Raportat la articolul de lege redat mai sus, rolul unui avocat specializat in drept civil este esential, in conditiile in care se incearca identificarea fondului caruia i s-ar produce o minima stanjenire in valorificare acestui drept.

Art. 618 – Exercitarea dreptului de trecere in situatii speciale:

 • Daca lipsa accesului provine din vanzare, schimb, partaj, sau dintr-un alt act juridic, trecerea nu va putea fi ceruta decat celor care au dobandit partea de teren pe care se facea anterior trecerea.
 • Cand lipsa accesului este imputabila proprietarului care pretinde trecerea, aceasta poate fi stabilita numai cu consimtamantul proprietarului fondului care are acces la calea publica si cu plata dublului despagubirii.

Art. 619 – Intindere si modul de stabilire a dreptului de trecere:

Intinderea si modul de exercitare a dreptului de trecere sunt determinate prin intelegere partilor, prin hotarare judecatoreasca sau printr-o folosinta continua pe timp de 10 ani.

Art. 620 – Prescriptia actiunii in despagubire si restituirea despagubirilor incasate:

 • Termenul de prescriptie pentru dreptul la actiunea in despagubire pe care o are proprietarul fondului aservit impotriva proprietarului fondului dominant incepe sa curga din momentul stabilirii dreptului de trecere.

Asa cum prevede si art. 620, un avocat specializat in drept civil va poate pune la dispozitie intreaga sa pregatire in vederea solutionarii unui diferend legat de actiunea in despagubire, ori restituitea despagubirilor incasate, raporandu-se la o multitudine de factori de influenta, dintre care numai cu titlu de exemplu amintim factorul prescriptiei extinctive.

 

Efectele actiunii in revendicare

Protectia dreptului de proprietate se realizeaza prin intermediul a multiple institutii functionale in dreptul roman, institutia revendicarii fiind socotita drept una dintre cele mai puternice garantii ale dreptului de proprietate si caracterelor sale: absolut, exclusiv si perpetuu.

De asemenea, imprescriptibilitatea dreptului de a exercita o actiune in revendicare reprezinta nu doar o garantie ci si o recunoastere a importantei relatiilor sociale de maxima importanta ocrotite de legislatia romana.

Mai clar, o persoana care doreste sa recupereze bunul asupra caruia este proprietar,  are dreptul de a apela la o astfel de actiune pentru a recupera de la posesor, ori de la o alta persoana care il detine fara drept, si, implicit, are dreptul la despagubiri in mod proportional cu realitatea faptica.

Intrucat avem in vedere efectele actiunii in revendicare, consideram oportun a mentiona in primul rand efectele hotararii judecatoresti prin care s-a admis o actiune in revendicare. In aces sens, art. 563 alin(3) prevede faptul ca hotararea judecatoreasca prin care s-a amis actiunea in revendicare este opozabila si poate fi executata si impotriva tertului dobanditor, in conditiile Codului de procedura Civila.

Legiuitorul roman a acordat o deosebita atentiei actiunii in revendicare, prin consacrarea efectelor acesteia in cadrul art. 566 cu aceeasi titulatura, care prevede urmatoarele:

 • Paratul va fi obigat la restiturea bunului sau la despagubiri daca bunul a pierit din culpa sa ori a fost instrainat. In aceleasi conditii paratul are dreptul la restituirea productelor sau a contravalorii acestora. In toate cazurile, despagubirile vor fi evaluate in raport cu momentul restituirii;
 • Posesorul de rea-credinta, sau detentorul precar, va fi obligat, la cerere si la resituirea fructelor produse de bun pana la inapoierea acestuia catre proprietar;
 • Proprietarul poate fi obligat, la cerere, sa restituie posesorului cheltuielile necesare pe care acesta le-a facut;
 • Cheltuielile utile se restituie, la cerere, in limita sporului de valoare, daca prin lege nu se prevede altfel;
 • De asemenea, proprietarul va putea fi obligat, la cerere, la restituire cheltuielilor necesare pentru culegerea si producerea fructelor sau a productelor;
 • Paratul are un drept de retentie asupra produselor pana la restituirea cheltuielilor facute pentru producere si culegerea acestora, cu exceptia cazului in care proprietarul furnizeaza paratului o garantie indestulatoare;
 • Dreptul de retentie nu poate fi exercitat in niciun caz asupra bunului frugier sau cand intrarea in stapanirea materiala a bunului s-a facut prin violenta ori frauda sau cand produsele sunt bunuri perisabile sunt supuse, ca urmare a trecerii unei perioade scurte de timp, unei scaderi semnificative a valorii lor;
 • Proprietarul nu este dator sa acopere cheltuielile voluptuare. Posesorul are dreptul de a-si insusi lucrarile efectuate cu aceste cheltuieli numai daca prin acestea bunul nu se deteroreaza;
 • Dispozitiile alin. (3), (4) si (8) se aplica numai in acele situatii in care cheltuielile nu se concretizeaza intr-o lucrare noua, caz in care sunt incidente opozitiile corespunzatoare din materia accesiunii artificiale.

Pentru o protectie optima a drepturilor dumneavoastra si pentru evitarea unor erori procedurale, in exercitarea unei actiuni in revendicare va recomandam sa alegeti servicile unui avocat specializat in materia drepturilor reale.

Principalul efect urmarit in cazul promovarii unei actiuni in revenidicare este acela de a obtine o revendicare in natura. Cu toate acestea, exista situatii in care o astfel de revendicare nu mai este posibila, iar un avocat specializat in drepturi reale va va putea oferi serviciile de specialitate in sensul promovarii unei atitudini juridice prin care sa va fructificati drepturile prin echivalent.

In acest sens, un avocat specializat in drepturi reale va poate sfatui fie in sensul promovarii unei actiuni in revendicare prin care sa fie solicitata solutionarea alternativa conform conditiilor concrete, fie in sensul transformarii actiunii in revendicare intr-o actiune in despagubiri, fie introducerea unei cereri de revizuire a hotararii, fie spre promovarea unei actiuni pentru a solicita evaluarea echivalentului banesc a bunului ce nu mai exista, si primirea cuantumului banesc rezultat.

Avocati din Bucuresti specializati in credite bancare

Consumatorii fie ei persoane fizice sau persoane juridice cat si intreprinderile mici se bazeaza pe banci mai mult ca oricand, multe persoane avand nu doar unul, ci mai multe conturi bancare.

Atunci cand avem incredere intr-o institutie financiara, avem incredere ca aceasta va actiona in interesul nostru si in limitele legii. Atunci cand aceasta incredere este incalcata apelam la un avocat specializat in credite bancare, pentru a ne ajuta la solutionarea problemelor existente si rambursarea eventualelor daune financiare.

Bancile si alte institutii financiare bancare sau nebancare sunt reglementate de legile de stat pentru a asigura consumatorilor si investitorilor protectie impotriva incalcarii legislatiei financiare.

Problemele apar insa deseori deoarece consumatorii nu sunt informati corect cu privire la taxele si riscurile asociate conturilor lor.

Exemple de incalcari bancare care pot fi solutionate prin apelarea la un avocat specializat in credite bancare: probleme contractuale, fraude ipotecare, darea in plata, politici de descoperiri de cont abuzive si taxele excesive pentru diverse operatiuni bancare, dobanzi excesive, comisioane incluse in dobanda, nearmonizarea legislatiei contractuale bancare in concordanta cu legislatia actuala etc.

Este important sa gasiti o institutie juridica cu experienta care sa se ocupe de cazul dumneavoastra, iar avocatii specializati in credite bancare trebuie sa mentina o relatie permanenta cu clientii lor.

Atunci cand este solicitat ajutorul avocatului, este de datoria acestuia sa negocieze conditiile de imprumut si sa ajunga la o solutie amiabila care sa fie in avantajul ambelor parti implicate.

Daca doriti sa fiti asistat sau sfatuit de un avocat specializat in credite bancare nu ezitati sa ne contactati.

Proprietatea Privata – Extras din Noul Cod Civil

TITLUL II
    Proprietatea privata

    CAP. I
    Dispozitii generale

    SECTIUNEA 1
    Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata

ART. 555
Continutul dreptului de proprietate privata
(1) Proprietatea privata este dreptul titularului de a poseda, folosi si dispune de un bun in mod exclusiv, absolut si perpetuu, in limitele stabilite de lege.
(2) In conditiile legii, dreptul de proprietate privata este susceptibil de modalitati si dezmembraminte, dupa caz.
ART. 556
Limitele exercitarii dreptului de proprietate privata
(1) Dreptul de proprietate poate fi exercitat in limitele materiale ale obiectului sau. Acestea sunt limitele corporale ale bunului care formeaza obiectul dreptului de proprietate, cu ingradirile stabilite prin lege.
(2) Prin lege poate fi limitata exercitarea atributelor dreptului de proprietate.
(3) Exercitarea dreptului de proprietate poate fi limitata si prin vointa proprietarului, cu exceptiile prevazute de lege.
ART. 557
Dobandirea dreptului de proprietate
(1) Dreptul de proprietate se poate dobandi, in conditiile legii, prin conventie, mostenire legala sau testamentara, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de buna-credinta in cazul bunurilor mobile si al fructelor, prin ocupatiune, traditiune, precum si prin hotarare judecatoreasca, atunci cand ea este translativa de proprietate prin ea insasi.
(2) In cazurile prevazute de lege, proprietatea se poate dobandi prin efectul unui act administrativ.
(3) Prin lege se pot reglementa si alte moduri de dobandire a dreptului de proprietate.
(4) Cu exceptia cazurilor anume prevazute de lege, in cazul bunurilor imobile dreptul de proprietate se dobandeste prin inscriere in cartea funciara, cu respectarea dispozitiilor prevazute la art. 888.
ART. 558
Riscul pieirii bunului
Proprietarul suporta riscul pieirii bunului, daca acesta n-a fost asumat de o alta persoana sau daca prin lege nu se dispune altfel.
ART. 559
Intinderea dreptului de proprietate asupra terenurilor
(1) Proprietatea terenului se intinde si asupra subsolului si a spatiului de deasupra terenului, cu respectarea limitelor legale.
(2) Proprietarul poate face, deasupra si in subsolul terenului, toate constructiile, plantatiile si lucrarile pe care le gaseste de cuviinta, in afara de exceptiile stabilite de lege, si poate trage din ele toate foloasele pe care acestea le-ar produce. El este tinut sa respecte, in conditiile si in limitele determinate de lege, drepturile tertilor asupra resurselor minerale ale subsolului, izvoarelor si apelor subterane, lucrarilor si instalatiilor subterane si altora asemenea.
(3) Apele de suprafata si albiile acestora apartin proprietarului terenului pe care se formeaza sau curg, in conditiile prevazute de lege. Proprietarul unui teren are, de asemenea, dreptul de a apropria si de a utiliza, in conditiile legii, apa izvoarelor si a lacurilor aflate pe terenul respectiv, apa freatica, precum si apele pluviale.

Cele mai noi Stiri Juridice

Pentru a fi la curent cu ultimele noutati in domeniul stirilor juridice va rugam accesati urmatoarele pagini si urmarind actualizarile pe site-urile noastre veti fi intotdeauna informati privitor la modificarile legislative, legi abrogate, legi adoptate si multe alte detalii juridice:

– Radio Folk Art
– Centrul De Resurse Juridice Aplicate – Legislatie
– Avocatul Tau
– Centrul de Resurse Juridice Aplicate – Calcul taxa de timbru
– Mediatori Romania – Legislatie specifica medierii

CBCIRSM
Romania SanMarino
Mediatori Romania
Mediatori Bucuresti
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art

www.casa-de-avocatura.eu foloseste cookie-uri pentru a-ti imbunatati experienta de navigare. Continuarea reprezinta acceptul tau mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close